STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE, Piątek, 22 listopada 2019 (09:33)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: "Emitent?) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 22.11.2019 roku informacji o dokonaniu w dniu 21.11.2019 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. ("Spółka zależna?) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", "TGE?) w okresie od 29.06.2019 r. do 21.11.2019 r. wyniosła 145 558,87 tys. PLN. Na ww. wartość składają się m.in. transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu oraz praw majątkowych z terminem dostawy przypadającym w okresie od 30.06.2019 r. do 31.12.2020 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 09.08.2019 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 13 087,47 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 10.08.2019 r. do 31.12.2020 roku.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Jacek TaźbirekPrezes Zarządu