STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUE: Zawarcie umowy z podwykonawcą., Piątek, 22 listopada 2019 (13:48)

Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 22 listopada 2019 r. została obustronnie podpisana umowa (Umowa) pomiędzy Spółką a Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. z siedzibą w Radomiu (Podwykonawca).

Umowa dotyczy zlecenia przez Spółkę do Podwykonawcy określonego zakresu prac projektowych oraz budowlanych w związku z realizacją przez Spółkę kontraktu kolejowego w obszarze LOT D ? prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki ? Zduńska Wola Karsznice, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2019.

Wartość Umowy wynosi 111,6 mln zł netto.

Termin realizacji Umowy został wyznaczony na luty 2023 r.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Podwykonawcę wynosi 6 lat i 21 dni od daty odbioru końcowego kontraktu głównego. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Podwykonawcę na rzecz Spółki w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu poszczególnego etapu robót, opóźnienia w usunięciu wad czy też odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości netto Umowy.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Spółkę prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Wiesław NowakPrezes Zarządu