STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FER: Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2019 r., Piątek, 22 listopada 2019 (14:09)

Raport bieżący nr 53/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 listopada 2019 r., w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.

Jednostkowe przychody za sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w okresie 9 m-cy 2019 r. ok. 311.237 tys. zł i były wyższe o ok. 115.986 tys. zł od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży miało wpływ przede wszystkim widoczne zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, wynikające zarówno ze wzrostu zdolności produkcyjnych, będących efektem uruchomienia w ubiegłym roku nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych, jak i wzrostu sprzedaży rur zgrzewanych. Ponadto konsekwencją zwiększenia wolumenów produkcyjnych było obniżenie jednostkowego kosztu stałego produkcji. W okresie 9 m-cy 2019 r. wzrosły również przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Emitent odnotował wzrost zysku brutto ze sprzedaży z poziomu 8.323 tys. zł do poziomu ok. 17.684 tys. zł. Za okres 9 m-cy 2019 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 4.302 tys. zł w miejsce straty na poziomie 1.701 tys. zł za okres 9 m-cy 2018 r. Na poziomie wyniku netto Emitent za 9 m-cy 2019 r. poniósł stratę w kwocie ok. 2.745 tys. zł, która była konsekwencją kosztów finansowania zewnętrznego, w tym m.in. kosztów związanych z zaciągniętymi w 2018 r.

i 2019 r. pożyczkami oraz uzyskanym w banku PKO BP kredytem.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w okresie

9 m-cy 2019 r. ok. 361.733 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 109.379 tys. zł w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży w podmiocie dominującym FERRUM S.A. Skonsolidowany zysk

z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej FERRUM ("Grupa?) wyniósł w okresie 9 m-cy 2019 r. ok. 10.349 tys. zł. Grupa odnotowała za okres 9 m-cy 2019 r. zysk netto w wysokości ok. 1.888 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za III kwartał 2019 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2019-11-22Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka