STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMI: Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, Piątek, 22 listopada 2019 (15:35)

Zarząd CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 22 listopada 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który ? działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki i mając na względzie postanowienia Uchwał nr 01/11/2019 oraz 02/11/2019 Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2019 r. ? powziął Uchwałę nr 1/11/2019 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego (?Uchwała?).


Mocą postanowień powołanej Uchwały, Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 120.300,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) do kwoty nie niższej niż 122.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych 00/100) i nie większej niż 130.800,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i nie większą niż 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).


Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie mniejszej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) i nie większej niż 105.000 (słownie: sto pięć tysięcy).


Zgodnie z postanowieniem powołanej Uchwały Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w treści Uchwały nr 01/11/2019 z dnia 20 listopada 2019 r., wyłączył w całości prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki jako, że ma na celu umożliwienie realizacji oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D w sposób możliwie najbardziej efektywny.


Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych.


Cena emisyjna akcji serii D wyniesie 40,50 zł (słownie: czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję i ustalona została za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w treści Uchwały nr 02/11/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.


Akcje Serii D pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.


Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.


§ 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Kara - Prezes Zarządu
Michał Sebastian - Wiceprezes Zarządu