STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELZ: Zawarcie znaczącej umowy , Piątek, 22 listopada 2019 (17:15)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2019 r., została zawarta z Comp S.A. z siedzibą w Warszawie umowa pożyczki na łączną kwotę 13.406.885,55 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta sześć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i 55/100).

Umowa stanowi konwersję części wierzytelności wynikających z umów handlowych na pożyczkę, której termin zwrotu przypada na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 22 listopada 2020 r. Łączna wartość konwertowanych wierzytelności handlowych na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 13.081.434,18 zł (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i 18/100).

Ponadto strony uzgodniły, że odsetki za opóźnienie zostaną naliczone także za okres przypadający po 180 dniach od daty wystawienia danej faktury wynikającej z umów handlowych oraz zostaną włączone w łącznej kwocie 325.451,37 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i 37/100) do kwoty nominalnej pożyczki.

Pożyczka została oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o rynkową marżę. W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2019-11-22Jerzy Popławski Wiceprezs Zarządu