STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMP: COMP SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Piątek, 22 listopada 2019 (17:18)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 454 253 431 270 105 430 101 392
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 901 37 097 8 100 8 722
Zysk (strata) brutto 24 473 27 293 5 680 6 417
Zysk (strata) netto 10 554 57 849 2 450 13 600
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 688 57 545 2 481 13 529
Całkowity dochód 10 505 58 265 2 438 13 698
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (40 932) (42 977) (9 500) (10 104)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 385) 13 515 (4 035) 3 177
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 372 16 939 7 281 3 982
Przepływy pieniężne netto, razem (26 945) (12 523) (6 254) (2 944)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 2,24 12,03 0,52 2,83
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,24 12,03 0,52 2,83
Aktywa razem 960 744 934 943 219 669 217 429
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 442 084 431 645 101 080 100 384
Zobowiązania długoterminowe 84 797 104 001 19 388 24 187
Zobowiązania krótkoterminowe 357 287 327 644 81 692 76 197
Kapitał własny 518 660 503 298 118 589 117 045
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 488 332 477 682 111 654 111 089
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 383 3 441
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,64 85,04 20,04 19,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,64 85,04 20,04 19,78
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania