STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRS: Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego, który zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. , Poniedziałek, 25 listopada 2019 (18:21)

Raport bieżący nr 49/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że na zlecenie Spółki została wykonana przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego wycena nieruchomości zlokalizowanej w Krynicy ? Zdroju będącej własnością spółki zależnej Emitenta ? Gastel Hotele Sp. z o.o.

W trakcie analizy tego operatu stwierdzono konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość ujętych w bilansie spółki zależnej składników powyższej nieruchomości na kwotę 2,9 mln zł. Odpis ten będzie miał ujemny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za III kwartał 2019 r.

W związku z trwającym procesem przeglądu sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules przez biegłego rewidenta, Zarząd Emitenta nie wyklucza konieczności dokonania kolejnych odpisów aktualizujących wartość składników bilansowych

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Mariusz ZawiszaPrezes Zarządu
2019-11-25Tadeusz OrlikProkurent