STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALI: Otrzymanie decyzji KNF w sprawie wniosku Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 czerwca 2019 r. , Poniedziałek, 25 listopada 2019 (19:12)

Raport bieżący nr 56/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz nr 37/2019 z dnia

27 czerwca 2019 r. Zarząd spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także "Spółka? lub "ALTUS TFI?), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 25 listopada 2019 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (dalej "KNF?) z dnia 19 lipca 2019 r. (dalej "Decyzja?), wydanej po rozpoznaniu wniosku Spółki z dnia 8 lipca 2019 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Na podstawie Decyzji KNF postanowiła:

I. uchylić w całości decyzję z dnia 25 czerwca 2019 r., nakładającą na Towarzystwo:

1) karę pieniężną w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w związku z naruszeniem przez Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859; dalej "Rozporządzenie?), w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.,

2) karę pieniężną w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w związku z naruszeniem przez Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r.,

3) karę pieniężną w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w związku z naruszeniem przez fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Spółkę § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w dniach 29 grudnia 2017 r., 31 stycznia 2018 r, 28 lutego 2018 r. oraz 29 marca 2018 r.,

4) karę pieniężną w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w związku z naruszeniem przez fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane prze Spółkę § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w dniach 30 kwietnia 2018 r., 30 maja 2018 r., 29 czerwca 2018 r., 31 lipca 2018 r. oraz 31 sierpnia 2018 r.

oraz

II. nałożyć na Towarzystwo:

1) karę pieniężną w wysokości 570 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), w związku z naruszeniem przez Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.,

2) karę pieniężną w wysokości 570 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), w związku z naruszeniem przez Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r.,

3) karę pieniężną w wysokości 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w związku z naruszeniem przez fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Spółkę § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w dniach 29 grudnia 2017 r., 31 stycznia 2018 r, 28 lutego 2018 r. oraz 29 marca 2018 r.,

4) karę pieniężną w wysokości 285 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w związku z naruszeniem przez fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane prze Spółkę § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonej do obrotu na NewConnect w dniach 30 kwietnia 2018 r., 30 maja 2018 r., 29 czerwca 2018 r., 31 lipca 2018 r oraz 31 sierpnia 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, iż po dokonaniu analizy uzasadnienia niniejszego rozstrzygnięcia KNF, podejmie decyzję w sprawie ewentualnego złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Andrzej LadkoPrezes Zarządu
2019-11-25Bogusław GalewskiCzłonek Zarządu