STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNG: Odwołanie dotychczasowego składu rady nadzorczej i powołanie rady nadzorczej na nową kadencję, Środa, 27 listopada 2019 (13:21)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala SA ("Spółka?) podaje do wiadomości, że nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 27 listopada podjęło uchwały o odwołaniu składu dotychczasowej rady nadzorczej spółki, w skład której wchodzili:

- pan Paweł Marcinkiewicz ? przewodniczący rady nadzorczej;

- pan Wojciech Włodarczyk ? wiceprzewodniczący rady nadzorczej;

- pan Marek Gabryjelski ? członek rady nadzorczej;

- pan Michał Hulbój ? członek rady nadzorczej;

- pan Łukasz Żuk ? członek rady nadzorczej.

Jednocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2019 roku podjęło uchwały o powołaniu nowego składu rady nadzorczej emitenta, którą tworzą:

- pan Grzegorz Abram ? przewodniczący rady nadzorczej;

- pani Paulina Szrek ? wiceprzewodnicząca rady nadzorczej;

- pan Artur Michorowski ? członek rady nadzorczej;

- pan Wojciech Poznański ? członek rady nadzorczej;

- pani Anna Dynek ? członek rady nadzorczej.

27 listopada 2019 roku rada nadzorcza spółki powołała Komitet Audytu, w skład którego weszli:

- pan Grzegorz Abram ? przewodniczący komitetu audytu;

- pani Paulina Szrek ? członek komitetu audytu;

- pani Anna Dynek ? członek komitetu audtytu.

Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej zostały zamieszczone na stronie internetowej emitenta http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie/spolka.

Według oświadczeń złożonych przez wszystkich członków rady nadzorczej, żaden z członków rady nadzorczej nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, pan Grzegorz Abram oraz pani Anna Dynek oświadczyli, iż spełniają kryteria stawiane niezależnym członkom rady nadzorczej spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt.4 i pkt.5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Halina Bąkprezes zarządu
2019-11-27Zbigniew Polakowskiprokurent