STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MIR: Wybór audytora, Czwartek, 28 listopada 2019 (16:33)

Raport bieżący nr 94/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Miraculum S.A., uchwały, na podstawie której wybrano jako biegłego rewidenta/audytora firmę CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 34 oraz powierzono jej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, Spółka w dniu 28 listopada 2019 roku otrzymała dwustronnie podpisany egzemplarz umowy o badanie i przegląd sprawozdania finansowego zawartej w dniu 20 listopada 2019 roku.

CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767.

Miraculum S.A. korzystała z usług CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28Tomasz Sarapata Członek Zarządu
2019-11-28Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu