STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACT: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Czwartek, 28 listopada 2019 (17:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 143 0221 186 498265 288278 946
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży72 84088 77416 90620 871
Zysk/Strata z działalności operacyjnej-8 372-15 798-1 943-3 714
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki-8 535-15 460-1 981-3 635
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4886 3511131 493
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej596-265138-62
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 139-14 866-1 193-3 495
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych-4 055-8 780-941-2 064
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR)-0,50-0,91-0,12-0,21
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa, razem 548 673562 020125 451130 702
Zobowiązania 451 320455 738103 192105 986
Zobowiązania długoterminowe1160270
Zobowiązania krótkoterminowe 451 204455 738103 165105 986
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki106 621115 78724 37826 927
Kapitał zakładowy 1 6961 696388394
Liczba akcji **) ( w szt. )16 957 00016 957 00016 957 00016 957 000
Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR)6,296,831,441,59
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 145 1111 006 850265 773236 711
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży72 17271 68416 75116 853
Zysk/Strata z działalności operacyjnej-1 471-35 010-341-8 231
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki-1 503-35 330-349-8 306
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 5604 6152 4511 085
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej710-306165-72
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 041-10 553-1 170-2 481
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych6 229-6 2441 446-1 468
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR)-0,09-2,08-0,02-0,49
30.09.2019 31.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa, razem 546 263550 704124 900128 071
Zobowiązania 448 844451 782102 626105 066
Zobowiązania długoterminowe1160270
Zobowiązania krótkoterminowe 448 728451 782102 599105 066
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki97 41998 92222 27423 005
Kapitał zakładowy 1 6961 696388394
Liczba akcji **) ( w szt. )16 957 00016 957 00016 957 00016 957 000
Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR)5,755,831,311,36
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania