STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWC: Informacja o akcjach nabytych w ramach programu skupu akcji własnych , Piątek, 29 listopada 2019 (09:51)

Raport bieżący nr 60/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka?) działając na podstawie art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. niniejszym przekazuje do publicznej informacji dane dotyczące transakcji przeprowadzonych na akcjach Spółki w ramach Programu akcji własnych w celu ich umorzenia ("Program?). Program jest realizowany za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Dom Maklerski?), na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych w celu umorzenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U UE. L.2014/173.1) ("Rozporządzenie MAR?) podjętej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnej Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2019 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski, nabył na rachunek Spółki, na rynku regulowanym, w okresie od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia 28 listopada 2019 r. 4.371 akcji po średniej cenie 2,93 zł za akcję.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 874,20 zł co stanowi 0,0049 % udział w kapitale zakładowym Spółki oraz upoważniają one do 0,0049 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółową informacje na temat przeprowadzonych transakcji zawiera załączone do niniejszego raportu zestawienie transakcji za okres od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia 28 listopada 2019 r.

Od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważniającej Zarząd do nabywania akcji własnych w celu umorzenia Spółka nabyła 1.559.144 akcji własnych, co stanowi 1,7546 % udział w kapitale zakładowym.

Przy czym 1.506.861 akcji stanowiących 1,6958 % udział w kapitale własnym Spółki oraz uprawniających do 1.506.861 głosów, stanowiących ok. 1,6958 % udział na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostało nabyte przed dniem 26 lipca 2019 r. kiedy został rozpoczęty program skupu akcji w ramach którego przekazany jest niniejszy raport.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2019-11-29Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu

Plik do pobrania