STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELZ: Zawarcie znaczącej umowy , Piątek, 29 listopada 2019 (17:15)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Elzab? lub "Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29.11. 2019 r., została zawarta przez Spółkę Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Comp?) umowa, na podstawie której w zamian za zmniejszenie wierzytelności Comp wobec Elzab wynikającej z umowy pożyczki z dnia 29.06.2018 r. zawartej pomiędzy Comp a Elzab na kwotę 19.647 283,82 zł powiększoną o odsetki (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2018 z dnia 29.06.2018 r.) nastąpiło datio in solutum przeniesienie na Comp wierzytelności (oraz praw i obowiązków) przysługujących Elzab wobec Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "CCI?) z umowy pożyczki z dnia 28.06.2019 r. zawartej pomiędzy Elzab a CCI na kwotę 17.155.721,74 zł powiększoną o odsetki (o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 28.06.2019 r.). Na zmianę wierzyciela wyraziła zgodę spółka CCI.

W związku z umową, o której mowa powyżej, Spółka Elzab zawarła także aneksy do opisanych powyżej umów pożyczek, regulujące aktualne kwoty zadłużenia, wysokość oprocentowania i ustalając termin spłaty obu pożyczek na dzień 31 stycznia 2022 r. W pozostałym zakresie warunki zawartych aneksów nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

W wyniku zawarcia opisanych powyżej czynności zadłużenie Elzab wobec Comp z tytułu przywołanej powyżej umowy pożyczki zmniejszyło się do poziomu 3.695.564,07 zł, zaś spółka CCI przestała być dłużnikiem Elzab.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2019-11-29Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu