STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRS: HERKULES Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Piątek, 29 listopada 2019 (17:27)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży94 62491 53521 96221 520
Zysk z działalności operacyjnej-20 72012 315-4 8092 895
Zysk brutto z działalności kontynuowanej-31 1289 200-7 2252 163
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej-31 8257 178-7 3861 688
EBITDA-5 13127 701-1 1916 513
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej12 71136 4032 9508 558
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej7 71917 9731 7924 225
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-23 059-33 835-5 352-7 955
Przepływy pieniężne razem-2 62920 541-6104 829
Środki pieniężne na koniec okresu5 38930 3611 2326 961
Średnia ważona liczba akcji w okresie37 600 97843 412 14037 600 97843 412 140
Zysk netto jednostki dominującej z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł)-0,850,17-0,200,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania