STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWC: Informacja o akcjach nabytych w ramach programu skupu akcji własnych , Wtorek, 3 grudnia 2019 (11:45)

Raport bieżący nr 62/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka?) działając na podstawie art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. niniejszym przekazuje do publicznej informacji dane dotyczące transakcji przeprowadzonych na akcjach Spółki w ramach Programu akcji własnych w celu ich umorzenia ("Program?). Program jest realizowany za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Dom Maklerski?), na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych w celu umorzenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U UE. L.2014/173.1) ("Rozporządzenie MAR?) podjętej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnej Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2019 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski, nabył na rachunek Spółki, na rynku regulowanym, w okresie od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia 2 grudnia 2019 r. 2.914 akcji po średniej cenie 2,94 zł za akcję.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 582,80 zł co stanowi 0,0033 % udział w kapitale zakładowym Spółki oraz upoważniają one do 0,0033 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółową informacje na temat przeprowadzonych transakcji zawiera załączone do niniejszego raportu zestawienie transakcji za okres od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia 2 grudnia 2019 r.

Od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważniającej Zarząd do nabywania akcji własnych w celu umorzenia, Spółka nabyła 1.562.058 akcji własnych co stanowi 1,7579 % udział w kapitale zakładowym.

Przy czym 1.506.861 akcji stanowiących 1,6958 % udział w kapitale własnym Spółki oraz uprawniających do 1.506.861 głosów, stanowiących ok. 1,6958 % udział na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostało nabyte przed dniem 26 lipca 2019 r. kiedy został rozpoczęty program skupu akcji w ramach którego przekazany jest niniejszy raport.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-03Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2019-12-03Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu

Plik do pobrania