STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIO: Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A., Wtorek, 3 grudnia 2019 (16:27)

Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BIOTON S.A. ("Spółka? i/ lub "Bioton S.A.?) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2019 r., odwołało następujące osoby z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.:

? Pana Mark Ming-Tso Chiang;

? Pana Bo Qi;

? Pana Gary He.

Jednocześnie Zarząd, informuje, iż uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A. powołano następujące osoby:

? Pana Hao Fan;

? Pana Nicola Cadei;

? Pana Wei Ming Tan.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że w odrębnym raporcie bieżącym przedstawi informacje odnośnie nowych członków Rady Nadzorczej, po otrzymaniu od nich oświadczenia, co do wymogów wskazanych w § 10 ust 5) i 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim tj:

"5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest

w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.?

Spółka w załączeniu przekazuje życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-03 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-12-03 Adam Polonek Członek Zarządu

Plik do pobrania