STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MIR: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, Środa, 4 grudnia 2019 (15:15)

Raport bieżący nr 96/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka?) informuje, o zawarciu z Członkiem Zarządu Spółki, Panem Sławomirem Ziemskim ("Inwestor?), warunkowej umowy inwestycyjnej, w przedmiocie udziału Inwestora w planowanej emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki ("Umowa Inwestycyjna?), które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 ("Uchwała?) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 roku. Treść podjętych wówczas uchwał Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do nabycia 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zamiennych na akcje Spółki za kwotę 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Spółka planuje wyemitować ww. obligacje najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń Inwestora wynikających z zawartej Umowy Inwestycyjnej, Strony podpisały warunkową Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Pani Walewska?.

Umowa Inwestycyjna jak i Umowa zastawu rejestrowego zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym udzielenia przez Radę Nadzorczą Spółki Miraculum S.A. upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do zawarcia ww. umów z Członkiem Zarządu Spółki.

W związku z podjęciem uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki w przedmiocie ww. upoważnienia, Spółka informuje, że Umowa Inwestycyjna jak i Umowa zastawu rejestrowego weszły w życie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-04Tomasz Sarapata Członek Zarządu
2019-12-04Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu