STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI: Aneks do umowy kredytu, Czwartek, 5 grudnia 2019 (16:09)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 05 grudnia 2019r. został podpisany z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank" lub "PKO BP SA") Aneks nr 26 do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 14września 2005r. oraz Aneks nr 2 do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego ma zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości z dnia 31 stycznia 2018r .

Zgodnie z zawartymi Aneksami, Bank obniżył zabezpieczenie Umowy limitu kredytowego wielocelowego w postaci :

1.zwolnienia, Enitec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 188d, z poręczenia udzielonego na zabezpieczenie Umowy limitu kredytu wielocelowego, na podstawie oświadczenia o udzieleniu poręczenia na zasadach ogólnych z dnia 08 września 2017 roku za zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z przedmiotowej Umowy,

2.zwolnienia, Enitech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 188d, z poręczenia udzielonego na zabezpieczenie Umowy limitu kredytu wielocelowego, na podstawie oświadczenia o udzieleniu poręczenia na zasadach ogólnych z dnia 08 września 2017 roku za zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z przedmiotowej Umowy,

3.ograniczenia zastawu rejestrowego na stanowiącym jego własność zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości, tj. maszynach i urządzeniach do wysokości 5 236 389,29 zł (słownie złotych: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć 29/100).

Pozostałe warunki umowy limitu kredytowego wielocelowego nie uległy zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-05Michał Więcek Prezes Zarządu
2019-12-05Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu