STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE: Podpisanie umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa, Czwartek, 5 grudnia 2019 (22:27)

Raport bieżący nr 68/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police? S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Spółka podpisała ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów umowę inwestycyjną ("Umowa Inwestycyjna?) w związku z emisją nowych akcji serii C Spółki w ramach prowadzonej przez Spółkę publicznej oferty akcji serii C z zachowaniem praw poboru akcjonariuszy.

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej Skarb Państwa obejmie 5.513.722 (słownie: pięć milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) nowe akcje serii C ("Nowe Akcje?) emitowane przez Spółkę w wykonaniu przysługujących Skarbowi Państwa praw poboru za środki w łącznej kwocie 56.239.964,40 złotych (słownie pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) ("Środki?) pochodzące z Funduszu Reprywatyzacji utworzonego na podstawie art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2019 r., poz. 2181). Spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy Środki w całości na realizację przez podmiot zależny Spółki, Grupę Azoty Polyolefins S.A., projektu inwestycyjnego obejmującego budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą ("Projekt Polimery Police?).

Umowa Inwestycyjna reguluje zasady wykorzystania Środków oraz konsekwencje naruszenia tych zasad, zobowiązania i zapewnienia Spółki w związku z przekazaniem Środków, obowiązki dotyczące sprawozdawczości i rozliczania Środków oraz uprawnienia kontrolne Skarbu Państwa.

W razie wykorzystania Środków niezgodnie z Umową Inwestycyjną, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Środków powiększonej o odsetki ustawowe. Ponadto, konieczność zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Środków zaistnieje również, jeśli do dnia 19 grudnia 2019 r. (włącznie) Spółka nie złoży Skarbowi Państwa dokumentów potwierdzających, że finansowanie wymagane dla Projektu Polimery Police zostało w całości pozyskane, zabezpieczone lub wystarczająco uwiarygodnione, niezależnie od ewentualnej kontynuacji publicznej oferty akcji serii C lub dokonania przydziału Nowych Akcji Skarbowi Państwa.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski ("Oferta?), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora ? Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział ? Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych?) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-05Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2019-12-05Włodzimierz ZasadzkiWiceprezes Zarządu