STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD: Przydział obligacji serii F Lokum Deweloper S.A., Wtorek, 10 grudnia 2019 (21:15)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, po dokonaniu redukcji zapisów, dokonał przydziału 65.000 Obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, pod warunkiem ich opłacenia najpóźniej w dniu 12 grudnia 2019 r. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem Emisji będzie dzień 12 grudnia 2019 r.

Celem Emisji Obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Emitenta, w tym także finansowanie zakupu nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie przez spółki z Grupy Emitenta.

Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,45%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Kupon od każdej Obligacji naliczany jest począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek.

Termin wykupu Obligacji ustalono na dzień 12 czerwca 2023 r. Zbywalność Obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

W warunkach emisji Obligacji Emitent zobowiązał się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok obrotowy, za który wypłacana będzie dywidenda.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10Bartosz KuźniarPrezes Zarządu