STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOS: Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą, Środa, 11 grudnia 2019 (18:12)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 r. z dnia 20 listopada 2019 r., Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, iż Rada Nadzorcza działając na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 42/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku, podjęła uchwałę Nr 46/2019 Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.

W załączeniu Spółka przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-11 Bogusław Białowąs Prezes Zarządu

Plik do pobrania