STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji INDYKPOL S.A., Piątek, 13 grudnia 2019 (08:33)

Raport bieżący nr 49/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 r. Rolmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Rolmex?), posiadając łącznie ze stronami porozumienia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2019 ("Porozumienie?), powyżej 90 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, działając za pośrednictwem Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie ("Podmiot Pośredniczący?), na podstawie art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie?) w związku z art. 33 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217), ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki ("Przymusowy Wykup?) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki, niebędących stronami Porozumienia ("Akcjonariusze Mniejszościowi?).

Strony Porozumienia w chwili ogłoszenia Przymusowego Wykupu posiadają łącznie 2.459.126 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Spółki, stanowiących 78,70% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 6.032.626 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi ok. 90,07 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z uwzględnieniem, na podstawie art. 87 ust. 5 pkt 3) Ustawy o Ofercie, akcji własnych Spółki, z których Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie może wykonywać prawa głosu.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki, posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych, tj. 665.374 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 21,30% wszystkich akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 665.374 głosów, stanowiących 9,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ("Akcje?). Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLINDKP00013.

Podmiotami nabywającymi Akcje objęte Przymusowym Wykupem są Spółka i Rolmex. Rolmex w ramach Przymusowego Wykupu nabędzie 610.374 Akcji, o łącznej wartości nominalnej 3.051.870 PLN, stanowiących 19,54% kapitału zakładowego Spółki. Tym samym Rolmex nabędzie ok. 91,73 % Akcji objętych Przymusowym Wykupem. Spółka w ramach Przymusowego Wykupu nabędzie 55.000 Akcji, o łącznej wartości nominalnej 275.000 PLN, stanowiących 1,76 % kapitału zakładowego Spółki. Tym samym Spółka nabędzie ok. 8,27 % Akcji objętych Przymusowym Wykupem.

Dzień wykupu został ustalony na dzień 18 grudnia 2019 r. ("Dzień Wykupu?), a cena wykupu wynosi 65,00 PLN za jedną Akcję Spółki ("Cena Wykupu?). W Dniu Wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Spółki oraz Rolmex.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej "Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Indykpol S.A. w drodze przymusowego wykupu? ("Informacja?), sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948).

Pełna treść Informacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-13Piotr KulikowwskiPrezes Zarzadu - Dyrektor Generalny

Plik do pobrania