STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEO: Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2020 roku, Piątek, 13 grudnia 2019 (10:36)

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank?) ogłasza daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Jednostkowy raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku:

? w dniu 27 lutego 2020 roku.

2. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2020 roku:

? w dniu 28 kwietnia 2020 roku.

3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2020 roku:

? w dniu 5 sierpnia 2020 roku.

4. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za III kwartał 2020 roku:

? w dniu 5 listopada 2020 roku.

Ponadto, Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym Bank będzie zamieszczał odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Bank ponadto informuje o niepublikowaniu raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-13 Marek Lusztyn Prezes Zarządu Banku
2019-12-13 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku