STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DDI: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji, Poniedziałek, 16 grudnia 2019 (17:00)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) (dalej: Ustawa), Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy, od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 Ustawy, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Quercus TFI S.A.), działając w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego ? Acer Aggressive FIZ (dalej: Fundusz), zawiadomił Spółkę o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce polegającej na zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmniejszenie przez Fundusz łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, powodujące zejście poniżej progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji z dnia 12 grudnia 2019 r.

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 661.708 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiem) akcji Spółki, co stanowiło 5,05% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 661.708 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po zmianie udziału na dzień 13 grudnia 2019 r. Fundusz posiadał 607.624 (sześćset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji Spółki, co stanowiło 4,63% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 607.624 (sześćset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-16Michał MielcarekPrezes Zarządu

Plik do pobrania