STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND: Ustalenie przez Radę Nadzorczą ceny emisyjnej akcji serii T , Poniedziałek, 16 grudnia 2019 (20:51)

Raport bieżący nr 58/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z raportem bieżącym nr 44/2019 z dnia 23 października 2019 r. zawierającym uchwałę nr 15/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna ?) oraz raportem bieżącym nr 49/2019 z dnia 13 listopada 2019 r., Zarząd spółki Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia wyrażonego w § 3 ust. 1 Uchwały Emisyjnej, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej za akcje na okaziciela serii T Spółki ("Cena Emisyjna?). Cena Emisyjna została ustalona w wysokości 2,12 zł za jedną akcję serii T Spółki.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował rynek w drodze raportów bieżących odnośnie dalszych postępów w realizacji działań mających na celu wykonanie Uchwały Emisyjnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-16Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-12-16Marcin Mosz Prezes Zarządu