STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Otrzymanie przez Spółkę żądania akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Czwartek, 19 grudnia 2019 (12:24)

Raport bieżący nr 53/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. Spółka otrzymała wniosek akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie 3.124.500 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 6.698.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów, o zwołanie do dnia 31 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Żądanie zostało złożone na postawie art. 400 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-19Wojciech MarchlewskiDyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych