STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAL: Aktualizacja informacji nt. realizacji umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie, Czwartek, 19 grudnia 2019 (20:48)

Raport bieżący nr 64/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2019 z dnia 19 listopada 2019 r., dotyczącego zawezwania Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona? S.A. [Emitent lub Spółka] przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze [PPL] do podjęcia działań w celu wypracowania rozwiązania polubownego w zakresie niezapłaconych do PPL wymagalnych [w ocenie PPL], należności obejmujących naliczone kary umowne oraz należności odsetkowe, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie pomiędzy PPL a Spółką, w trakcie którego strony nie wypracowały rozwiązania polubownego w powyższym zakresie, pomimo propozycji składanych przez Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że kwestionuje naliczone kary umowne zarówno co do zasady jak i wysokości a naliczone przez PPL należności odsetkowe zostały zapłacone przez Spółkę w pełnej wysokości w dniu 17 grudnia 2019 r. W ocenie Emitenta procedura wypracowania polubownego rozwiązania, o rozpoczęciu której Emitent wskazywał w przywołanym raporcie bieżącym pozostaje otwarta, niemniej jednak jest to kwestionowane przez PPL.

Intencją Emitenta pozostaje, odpowiednio, wypracowanie wspólnego i polubownego stanowiska w przedmiocie objętym opisanym powyżej procesem uzgodnieniowym, jak również niezależnie od powyższego, uzgodnienie z PPL właściwego mechanizmu rozliczeń spornych roszczeń czynszowych w oparciu o opinię podmiotu zewnętrznego w przedmiocie weryfikacji technicznych aspektów dotychczasowej współpracy oraz procesu adaptacji dla wszystkich zawartych umów najmu, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 8/2019 z 4 marca 2019 roku.

W ślad za informacjami zamieszczanymi we wcześniejszych raportach okresowych Emitent wyjaśnia, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu wartość kwot spornych objętych procesem uzgodnieniowym wynosi ok. 10,5 mln zł, a wartość spornych roszczeń czynszowych, których dotyczy opinia zewnętrznego podmiotu wynosi ok. 15,9 mln zł.

Niezależnie od powyższego Emitent informuje, że po zakończeniu powyższego spotkania otrzymał informację z BNP Paribas Bank Polska S.A. o wpłynięciu do Banku komunikatów swift, dotyczących żądań wypłaty z trzynastu gwarancji do umów najmu wystawionych przez Bank na rzecz PPL na kwotę ok. 0,7 mln zł z tytułu należności odsetkowych.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-19Piotr KazimierskiPrezes ZarząduPiotr Kazimierski
2019-12-19Michał KacprzakCzłonek ZarząduMichał Kacprzak