STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów , Piątek, 20 grudnia 2019 (16:45)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki pod firmą LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019, w którym informował m.in. o zawarciu umowy inwestycyjnej z Nextbike GmbH, Nextbike Polska S.A. ("Nextbike?) oraz Larq Growth I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz?), a także o zawarciu umów o ustanowienie zastawów na akcjach posiadanych pośrednio przez Emitenta w Nextbike informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienia z dnia 18.12.2019 r. wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy ? Rejestru Zastawów w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów rejestrowych zastawów rejestrowych na akcjach Funduszu w Nextbike serii A imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu (dwa głosy na jedną akcję) o numerach 1-573750. Informacja o zobowiązaniu do ustanowienia zastawu rejestrowego została przekazana w pkt (3) ppkt (iii) raportu bieżącego nr 30/2019. Wpisów zastawów rejestrowych w rejestrze zastawów dokonano w dniu 18.12.2019 r.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczania zobowiązań Emitenta oraz Funduszu do naprawienia szkód powstałych w wyniku naruszenia oświadczeń i zapewnień złożonych w umowie inwestycyjnej, o której mowa w raporcie bieżącym nr 30/2019, a także zobowiązań Emitenta związanych ze spłatą zadłużenia Nextbike Polska S.A. z tytułu Umowy Kredytu i Gwarancji, o których to zobowiązaniach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2019.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-20Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzyszotf Przybyłowski
2019-12-20Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak