STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARH: Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom, Piątek, 20 grudnia 2019 (19:48)

Raport bieżący nr 66/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka z Grupy Archicom tj. Archicom Nieruchomości 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Kredytobiorca?) zawarła z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank?) dwie umowy kredytowe w łącznej wysokości 73.290.000 zł, w tym w kwocie 71.790.000,00 zł ("Kredyt Netto?) na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą "Planty Racławickie budynki R1_4? ("Inwestycja?) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 grudnia 2022 r. oraz w kwocie 1.500.000,00 zł ("Kredyt VAT?) na finansowanie podatku VAT związanego z Inwestycją z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 grudnia 2022 r.

Oprocentowanie Kredytu Netto: stawka WIBOR 3M + marża Banku. Oprocentowanie Kredytu VAT: WIBOR 1M + marża Banku.

Kredytobiorca jest zobowiązany do dnia uruchomiania Kredytu Netto, ustanowić zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z Kredytu Netto i Kredytu VAT. Zabezpieczenia te obejmują w szczególności:

1) hipoteka na prawie własności do nieruchomości gruntowych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Racławickiej do wysokości 109.935.000 zł,

2) zastaw finansowy i pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 109.935.000,00 zł na wierzytelnościach z tytułu wszystkich rachunków Kredytobiorcy, prowadzonych w PKO BP SA (z wyjątkiem Rachunków MRP oraz innych otwartych lub przyszłych mieszkaniowych rachunków powierniczych prowadzonych dla Kredytobiorcy przez PKO BP SA),

3) zastaw finansowy i rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 109.935.000,00 zł na wszystkich udziałach w spółce Kredytobiorcy, ustanowione przez wspólników Kredytobiorcy,

4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 109.935.000,00 zł na całym mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Kredytobiorcy,

5) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Inwestycji od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych, zawartej z zakładem ubezpieczeniowym,

6) poręczenie Archicom S.A. do 10% budżetu Inwestycji, tj. 8.973.700 zł, udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.,

7) oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 107.685.000 zł oraz 2.250.000 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2024 r.),

8) oświadczenie Archicom S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 13.460.550 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2024 r.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-20Artur Więznowski Członek Zarządu
2019-12-20Tomasz ŚlęzakCzłonek Zarządu