STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOW: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych, Poniedziałek, 23 grudnia 2019 (11:39)

Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że w okresie od 16 grudnia do 20 grudnia 2019 roku dokonał nabycia na rynku regulowanym w ramach programu skupu akcji własnych, 1060 (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt) akcji za łączną kwotę 29.706 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześć złotych) tj. po średniej jednostkowej cenie 28,02 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych dwa grosze).

Nabyte w okresie od 16 grudnia do 20 grudnia 2019 roku akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, stanowią 0,07% w kapitale zakładowym Emitenta.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do 20 grudnia 2019 roku włącznie, Spółka nabyła 11.126 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji własnych stanowiących 0,71% w kapitale zakładowym Emitenta.

Podstawą prawną nabycia akcji jest uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, a także podjęta w jej wykonaniu uchwała Zarządu o przyjęciu Regulaminu Skupu Akcji Własnych Emitenta, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2018.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-23BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU