STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BDX: "Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.? - wybór oferty FBSerwis Kamieńsk sp. z o.o., Poniedziałek, 23 grudnia 2019 (12:33)

Raport bieżący nr 77/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że powziął informację, iż Miasto Łódź wybrało ofertę FBSerwis Kamieńsk sp. z o.o., spółki pośrednio zależnej od Budimex S.A. (80% udziałów), jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na "Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.?

Wartość oferty: 33 750 000 zł netto.

Wskazana wyżej oferta spowodowała, iż łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 150 629 315,5 złotych netto.

Warunki, na jakich została złożona oferta:

Wartość oferty: 33 750 000 zł netto

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi:1 stycznia 2020 r.

Termin zakończenia świadczenia usługi: 30 czerwca 2021 r.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne za okresy miesięczne, na podstawie ilości przyjętych do przetworzenia odpadów.

Gwarancja należytego wykonania umowy: 3 % wartości brutto zamówienia

Oferta obejmuje zagospodarowanie 50.000 ton odpadów zmieszanych (niesegregowanych) pochodzących z terenu m. Łodzi. Obowiązkiem wykonawcy jest m.in. osiągnięcie 7% poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10 % wartości brutto zamówienia

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Miastem Łódź wraz z wartością oferty przekracza próg 147 743 tys. zł netto.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-23 Jacek Daniewski Członek Zarządu
2019-12-23 Marcin Węgłowski Członek Zarządu