STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLT: Zawiadomienia dotyczące wykreślenia z rejestru zastawów oraz informacja o oświadczeniach złożonych przez Znaczących Akcjonariuszy, Poniedziałek, 23 grudnia 2019 (20:33)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Wielton S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. otrzymał zawiadomienie od MP INWESTORS S.? r.l. (osoba blisko związana z członkami Rady Nadzorczej Spółki - Panem Pawłem Szataniakiem oraz Panem Mariuszem Szataniakiem) przekazane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [...] oraz zawiadomienie od MP INWESTORS S.? r.l. oraz Panów Pawła Szataniaka i Mariusza Szataniaka złożone na podstawie art. 69 w zw. z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej [...].

Wymienione zawiadomienia dotyczą wykreślenia z rejestru zastawów po wygaśnięciu umowy zastawu finansowego i rejestrowego 9.050.234 akcji Wielton S.A. posiadanych pośrednio przez Panów Pawła Szataniaka i Mariusza Szataniaka (Znaczący Akcjonariusze), a bezpośrednio przez MP INWESTORS S.? r.l. Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Po wykreśleniu wymienionych 9.050.234 akcji Wielton S.A. z rejestru zastawów, spośród akcji Wielton S.A. posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez Znaczących Akcjonariuszy, przedmiotem zastawu finansowego i zastawu rejestrowego pozostaje wyłącznie 22.714.618 akcji Wielton S.A. posiadanych bezpośrednio przez MP INWESTORS S.? r.l. Wymieniony zastaw został ustanowiony na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2019 r. pomiędzy MP INWESTORS S.? r.l., jako zastawcą, a Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., jako zastawnikiem, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.

Jednocześnie ze złożeniem ww. zawiadomienia Znaczący Akcjonariusze złożyli w Spółce oświadczenie, iż dokonywane ostatnio przez nich operacje ustanawiania i wykreślania zastawów na akcjach Wielton S.A. pozwoliły na uporządkowanie ich spraw majątkowych i zobowiązań z nimi związanych, jak również kwestii dotyczących rozliczeń majątkowych z byłą małżonką jednego z nich. Dzięki podjętym działaniom struktura finansowania ich majątku charakteryzuje się zrównoważeniem w zakresie długości i źródeł spłaty finansowania jak również przyporządkowanych temu zabezpieczeń.

Jednocześnie Znaczący Akcjonariusze oświadczyli, że ich zaangażowanie w Wielton S.A. ma charakter długoterminowy dlatego:

1. nie mają intencji ani zamiaru w dającej się określić kilkuletniej perspektywie, zmieniać swojej pozycji w zakresie kontroli nad Wielton S.A;

2. nie mają intencji podejmowania ani popierania żadnych działań, których celem byłaby zmiana publicznego charakteru Spółki;

3. ich długoterminowym celem jest realizacja wypłat dywidend, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową Wielton S.A. lub taki wpływ na jej korygowanie, przy poszanowaniu zrównoważonego interesu Spółki, aby było to korzystne dla przepływów otrzymywanych przez akcjonariuszy;

4. w przypadku, gdyby w przyszłości wystąpiła uzasadniona potrzeba dokapitalizowania Wielton S.A., ich intencją jest dokonanie tego z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy do udziału w procesie podwyższenia kapitału na zasadach prawa poboru.

Znaczący Akcjonariusze oświadczyli, iż pozostają aktywnymi członkami (Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym) Rady Nadzorczej, wspierając rozwój Spółki oraz działając na rzecz wzrostu jej wartości dla wszystkich akcjonariuszy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-23Mariusz GolecPrezes ZarząduMariusz Golec
2019-12-23Tomasz ŚniatałaWiceprezes ZarząduTomasz Śniatała

Plik do pobrania