STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RBW: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży i o przedsprzedaży imprez turystycznych. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki., Piątek, 3 stycznia (16:21)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), zwanego dalej "Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych?, Zarząd Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej także jako "Spółka? lub "Emitent?) poniżej przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku, a także raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży oraz o przedsprzedaży imprez turystycznych.

I. Raporty okresowe

A. Raporty kwartalne:

(1) "Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. zostanie przekazany w dniu 22 maja 2020 roku (piątek),

(2) "Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. ? zostanie przekazany w dniu 20 listopada 2020 roku (piątek).

Zarząd Spółki oświadcza, działając w związku z § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, że w roku 2020 Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne (za I i III kwartał 2020 roku), zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej obejmującą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, sporządzone zgodnie z MSR i w związku z tym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za wskazane kwartały sprawozdawcze.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku i za II kwartał 2020 roku.

B. Raport półroczny:

(1) "Rozszerzony? skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. ? zostanie przekazany w dniu 30 września 2020 roku (środa).

Spółka zamieści w "rozszerzonym? skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, a tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za wskazany okres sprawozdawczy.

C. Raporty roczne:

(1) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2020 roku (czwartek),

(2) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2020 roku (czwartek).

II. Raporty bieżące o przychodach oraz o przedsprzedaży oferty "Lato 2020? i "Zima 2020/2021?

Zarząd spółki "Rainbow Tours? S.A. będzie przekazywać w 2020 roku, w formie raportu bieżącego, informacje o przychodach ze sprzedaży (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym) spółki Rainbow Tours S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, niezwłocznie po ich ustaleniu, nie później jednak, niż do 27-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport będzie dotyczył. Przedmiotowe, publikowane w 2020 roku informacje o przychodach ze sprzedaży spółki Rainbow Tours S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours obejmować będą miesiące od grudnia 2019 roku do listopada 2020 roku.

Dodatkowo, Zarząd spółki Rainbow Tours S.A. będzie przekazywać, w formie raportu bieżącego, informacje na temat:

(1) przedsprzedaży oferty "Lato 2020?, w celu odzwierciedlenia obrazu efektywności i wielkości przyszłych przychodów ze sprzedaży, w następujących terminach:

(a) w dniu 5 lutego 2020 roku (środa) ? informacje na temat przedsprzedaży oferty "Lato 2020? ? za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 stycznia 2020 roku,

(b) w dniu 6 kwietnia 2020 roku (poniedziałek) ? informacje na temat przedsprzedaży oferty "Lato 2020? ? za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 marca 2020 roku,

(c) w dniu 5 czerwca 2020 roku (piątek) ? informacje na temat przedsprzedaży oferty "Lato 2020? ? za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 maja 2020 roku,

(2) przedsprzedaży oferty "Zima 2020/2021?, w celu odzwierciedlenia obrazu efektywności i wielkości przyszłych przychodów ze sprzedaży, w następujących terminach:

(a) w dniu 6 maja 2020 roku (środa) ? informacje na temat przedsprzedaży oferty "Zima 2020/2021? ? za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 kwietnia 2020 roku,

(b) w dniu 5 sierpnia 2020 roku (środa) ? informacje na temat przedsprzedaży oferty "Zima 2020/2021? ? za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 lipca 2020 roku,

(c) w dniu 5 listopada 2020 roku (czwartek) ? informacje na temat przedsprzedaży oferty "Zima 2020/2021? ? za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 października 2020 roku.

Rolą informowania o przedsprzedaży Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży.

Spółka będzie przekazywać w/w informacje aż do odwołania, o czym Zarząd Spółki poinformuje raportem bieżącym


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-03Grzegorz BaszczyńskiPrezes Zarządu