STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Harmonogram przekazywania raportów okresowych, Wtorek, 7 stycznia (13:21)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informujemy, że Spółka będzie przekazywała raporty okresowe w 2020 roku według poniższego harmonogramu.

Raporty okresowe za 2019 rok:

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał - Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (§ 79 ust. 2 Rozporządzenia);

Raport roczny jednostkowy za 2019 rok - 10.03.2020 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 10.03.2020 r.

Raporty okresowe za 2020 rok:

1. Raporty kwartalne

Raport kwartalny jednostkowy KOGENERACJI S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Emitenta oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oprócz kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierać będą także kwartalne informacje finansowe Spółki.

I kwartał - 12.05.2020 r.

II kwartał - Zgodnie z § 79, ust.2 Rozporządzenia, Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego.

III kwartał - 09.11.2020 r.

2. Raport półroczny

Półroczny raport jednostkowy KOGENERACJI S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe ? 11.08.2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-07Paweł SzczeszekPrezes Zarządu
2020-01-07Małgorzata GołdynProkurent