STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARR: Zawarcie umowy kredytowej w celu wykupu obligacji serii G, Piątek, 10 stycznia (14:12)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 11/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G polegających na wydłużeniu terminu wykupu obligacji, który został ustalony na dzień 17 stycznia 2020 roku, Zarząd Arteria S.A. informuje o zawarciu w dniu wczorajszym umowy kredytowej pomiędzy BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank?) oraz Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka? ) w ramach której Spółka pozyskała PLN 8.500.000,00 (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych), które to środki mają zostać przeznaczone na terminowe sfinansowanie wykupu Obligacji serii G.

Informacja o warunkach emisji obligacji serii G została podana do wiadomości publicznej w dniu 27 września 2016 roku (raport bieżący10/2016). Emisja została przeprowadzona w ramach Programu Emisji Obligacji ogłoszonego w 2010 roku, na podstawie uchwały Zarządu Arteria S.A. nr 1/09/2016 roku z dnia 20 września 2016 roku (z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą wyemitowano 7.000 sztuk obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Środki pozyskane z emisji obligacji serii G zostały przeznaczone głównie na optymalizację struktury finansowania działalności Spółki poprzez spłatę wcześniejszych zobowiązań o wyższym oprocentowaniu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-10Marcin MarzecPrezes Zarządu
2020-01-10Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu