STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOS: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 r., Poniedziałek, 13 stycznia (14:51)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o stałych datach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku:

- Jednostkowy raport roczny BOŚ S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. - data przekazania raportu: 17 marca 2020 r.

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. - data przekazania raportu: 17 marca 2020 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I kwartał 2020 r. - data przekazania raportu: 13 maja 2020 r.

- Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2020 r. - data przekazania raportu: 12 sierpnia 2020 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za III kwartał 2020 r. - data przekazania raportu: 18 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Banku oświadcza, że Bank jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać do publicznej wiadomości:

- odrębnych raportów kwartalnych - ze względu na zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, w których będą zamieszczane kwartalne informacje finansowe zawierające informacje wymagane przepisami Rozporządzenia, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia;

- odrębnego raportu półrocznego ze względu na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie półrocznym skróconego półrocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia;

- raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. oraz raportu za IV kwartał 2020 r., zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-13 Bogusław Białowąs Prezes Zarządu