STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH: Podpisanie umowy przez spółkę zalężną Emitenta, Wtorek, 14 stycznia (14:54)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: "Emitent" ) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia 2020 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. (dalej: ŚTW DALBIS, lub "Wykonawca") - a Powiatem Kazimierskim (dalej: "Zamawiający") umowy na "Budowę rurociągu wód geotermalnych w miejscowości Cudzynowice - Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka oraz na wykonanie otworu chłonnego Cudzynowice GT-2 w miejscowości Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka, powiat kazimierski?(dalej: "Umowa").

Zadanie objęte Umową, realizowane będzie przez ŚTW DALBIS, jako lidera konsorcjum.

Łączna wartość brutto Umowy wynosi 6,2 mln zł.

Ostateczny termin realizacji Umowy określono na 30 września 2020 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-14 Jan PoświataPrezes Zarządu
2020-01-14Alina Mazurczyk Prokurent