STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTX: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, Środa, 15 stycznia (11:45)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") niniejszym podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku ? 22 maja 2020 roku

Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku ? 20 listopada 2020 roku

Raporty półroczne:

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku ? 28 sierpnia 2020 roku

Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok ? 27 marzec 2020 roku

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok ? 27 marzec 2020 roku

Jednocześnie Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2020 r., zgodnie z treścią § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, dalej "Rozporządzenie?).

Działając na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-15Barbara TrendaCzłonek Zarządu