STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020., Środa, 15 stycznia (15:51)

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Spółka" lub "Emitent?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

I. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2020 r. ? 28 maja 2020 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2020 r. - 19 listopada 2020 r.

II. Raport półroczny:

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2020 r. ? 27 sierpnia 2020 r.

III. Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2019 - 28 kwietnia 2020 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za rok 2019 - 28 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie, działając na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ? tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 757 (dalej: "Rozporządzenie?), Emitent informuje, iż nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku i II kwartał 2020 roku.

Spółka oświadcza ponadto, że:

? zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia, Emitent będący jednostką dominującą będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2020 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

? zgodnie z § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia, Emitent będący jednostką dominującą nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym

w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku Emitent zamieści półroczne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skróconą informacją dodatkową.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ? tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 757.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-15Jacek TaźbirekPrezes Zarządu