STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE: Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów, Środa, 15 stycznia (18:15)

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police? S.A. (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (dalej: "OFE PZU") zawiadomienie na podstawie art. art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: "Ustawa?), że w związku rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta udział OFE PZU w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu o ponad 2%.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji, zaś OFE PZU posiada łącznie 16 092 634 (szesnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcje Emitenta, które uprawniają do takiej samej ilości głosów. Akcje Emitenta posiadane przez OFE PZU stanowią 12,96% udział w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-15Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2020-01-15Tomasz PanasWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania