STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SWG: Decyzja Zarządu w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych oraz deklaracja Zarządu dotycząca dywidendy, Czwartek, 16 stycznia (17:45)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka?) w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Zgodnie z przyjętym projektem uchwały Zarząd Spółki będzie upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 1.000.000. Łączna liczba Akcji Własnych nabytych w ramach Upoważnienia oraz akcji własnych znajdujących się w posiadaniu Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.

Przedmiotem upoważnienia objęte będą akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodziły z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, który zostanie utworzony z kapitału zapasowego Spółki. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych Spółki nie przekroczy kwoty 15.000.000 złotych.

Na podstawie ww. upoważnienia Zarząd będzie uprawniony do nabywania akcji własnych do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Ostateczna decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia, a także jego zakresu będzie przedmiotem decyzji zwołanego w tym celu Walnego Zgromadzenia Spółki.

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał o skupie akcji własnych.

Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił, iż o ile zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia zostanie przeprowadzony skup akcji własnych, nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2019.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-16Sławomir WoźniakPrezes Zarządu
2020-01-16Piotr WalasekCzłonek Zarządu