STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPG: CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2019, Wtorek, 28 stycznia (10:47)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 819 154 2 360 158 187 295 548 874
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 780 2782 360 158178 406548 874
MSSF 16- WDROŻENIE OD 2019 - PWUG 38 87608 8890
AKTYWA DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY1 484 3330339 3850
AKTYWA DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY1 473 6760336 9480
MSSF 16- WDROŻENIE OD 2019 - PWUG 10 65702 4370
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 102 610110 33823 46125 660
AKTYWA RAZEM 2 530 3002 569 908578 539597 653
ZOBOWIĄZANIA OPROCENTOWANE1 233 5281 330 701282 040309 465
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 462 5101 480 127334 395344 216
UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE0114 904026 722
AKTYWA NETTO (NAV)1 067 7901 089 781244 144253 437
EPRA NAV (WYŁĄCZAJĄC UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE)1 229 8591 079 103281 201250 954
NAV (WYŁĄCZAJĄC UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE)1 067 790974 877244 144226 715
ROZWODNIONA LICZBA AKCJI108 582 889107 355 738108 582 889107 355 738
EPRA NAVPS ( ROZWODNIONY)11,3310,052,592,34
NAVPS (ROZWODNIONY)9,839,082,252,11
ZOBOWIĄZANIA NETTO DO AKTYWÓW RAZEM45,59%47,49%45,59%47,49%
ZOBOWIĄZANIA NETTO DO KAPITAŁÓW WŁASNYCH1,061,12 1,061,12
PRZYCHODY CZYNSZOWE 95 919106 86222 26225 123
ZYSK OPERACYJNY NETTO71 32779 30616 55518 645
MARŻA74%74%74%74%
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU I KOSZTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK-21 351-9 256-4 956-2 176
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SKORYGOWANY O AKTUALIZACJĘ WYCENY NIERUCHOMOŚCI63 36568 76214 70716 166
ZYSK/STRATA Z AKTUALIZACJI WYCENY NIERUCHOMOŚCI134 92866 96831 31615 744
ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ198 293135 73046 02331 910
ZYSK /STRATA NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ89 99459 15820 88713 908
FFO30 56441 9347 0949 859
EPS (ROZWODNIONY)0,830,550,190,13
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ64 74575 98415 02717 864
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-87 580-85 984-20 327-20 215
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ15 107-30 2853 506-7 120
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania