STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AML: Modyfikacja planu inwestycyjnego ,,Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland sp. z o.o.?, Wtorek, 28 stycznia (10:57)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka?, "Emitent?) informuje, iż w dniu 13 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zarząd Spółki zmodyfikowanego planu inwestycyjnego dotyczącego ,,Modernizacji Zakładu Kęty w Alumetal Poland sp. z o.o.?.

Plan inwestycyjny związany z modernizacją Zakładu w Kętach, jako istotna część strategii Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. na lata 2018-2022, został przekazany do publicznej widomości raportem bieżącym nr 17/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku.

Zarząd Spółki, po weryfikacji najkorzystniejszych dostępnych ofert dotyczących rozwiązań technologicznych i ich efektywności, zdecydował o inwestycji w większą niż dotychczas zakładano linię produkcyjną, której moce produkcyjne będą o 20 tys. ton rocznie wyższe niż pierwotnie zakładano. W konsekwencji nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych Grupy Alumetal z obecnych 250 tys. ton rocznie do 270 tys. ton. Jednocześnie inwestycja pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, zwiększenie ilości produkcji oraz istotne unowocześnienie procesów operacyjnych, co wpłynie na znaczne zwiększenie wydajności oraz obniżenie jednostkowych gotówkowych kosztów produkcji w Zakładzie w Kętach.

Oprócz zwiększenia mocy produkcyjnych, Zarząd postanowił również rozszerzyć zakres prac budowlanych związanych z modernizacją Zakładu, co w połączeniu z nieznacznym wzrostem cen usług i materiałów budowlanych w ostatnich kilkunastu miesiącach w stosunku do pierwotnych założeń, oznacza łącznie wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych projektu z dotychczasowej kwoty 55 600 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 67 800 000,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy złotych).

Zasadniczy zakres modernizacji Zakładu nie ulegnie zmianie i zgodnie z przyjętym planem będzie obejmować rozbudowę hali produkcyjnej i magazynowej, częściową przebudowę istniejącego Zakładu, modernizację infrastruktury, a także zakup, instalację oraz uruchomienie urządzeń technologicznych i pomocniczych.

Wydatki związane z modernizacją Zakładu, tak jak dotychczas planowano, zostaną poniesione w latach 2019 i 2020, przy czym większość w 2020 roku. Nie ulegają również zmianie źródła finansowania inwestycji - przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych Grupy Alumetal oraz pierwotny termin realizacji modernizacji - Zarząd planuje zakończyć inwestycję nie później niż do końca 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13Krzysztof BłasiakWiceprezes Zarządu
2019-11-13Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu