STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD: LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Wtorek, 28 stycznia (10:59)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 210 913224 57448 95252 798
Zysk (strata) z działalności operacyjnej63 28070 01614 68716 461
Zysk (strata) przed opodatkowaniem59 25164 41413 75215 144
Zysk (strata) netto47 64351 05611 05812 003
Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego41 61846 4239 65910 914
Zysk na akcję (PLN; EUR)2,3122,5790,5370,606
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (38 280)17 219(8 885)4 048
Stan na 2019-09-30Stan na 2018-12-31Stan na 2019-09-30Stan na 2018-12-31
Aktywa635 802726 578145 373168 972
Zobowiązania długoterminowe135 161197 44430 90445 917
Zobowiązania krótkoterminowe145 366179 49533 23741 734
Kapitał własny355 275349 63981 23281 311
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej353 673348 05580 86580 943
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE3 kwartały_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartały_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży12 38013 0012 8733 057
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(287)(270)(67)(64)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem37 91239 9628 7999 395
Zysk (strata) netto 38 61940 7388 963 9 578
Zysk na akcję (PLN; EUR)2,1462,263 0,4980,532
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(36 361)111 230(8 439) 26 150
Stan na 2019-09-30Stan na 2018-12-31Stan na 2019-09-30Stan na 2018-12-31
Aktywa324 941479 29074 296111 463
Zobowiązania długoterminowe158 062314 28536 14073 090
Zobowiązania krótkoterminowe3 8764 6218861 075
Kapitał własny163 003160 38437 27037 299
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania