STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8, Wtorek, 28 stycznia (11:07)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka? lub "Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2017 r., niniejszym informuje, iż w dniu 21 listopada 2019 roku Spółka zawarła z jednym obligatariuszem ATP Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych porozumieniem w sprawie zmiany warunków emisji (WEO) w następującym zakresie:

? zmiany § 13 WEO w zakresie złożenia przez Emitenta oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. (ustanowieniu tytułu egzekucyjnego), sporządzonego w formie aktu notarialnego na rzecz Obligatariusza do kwoty stanowiącej równowartość 130 % (sto trzydzieści procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji oraz

? zmiany dnia wykupu tj. z dnia 21 listopada 2019 roku na dzień 21 marca 2020 roku lub dowolny inny dzień wynikający z oświadczenia Emitent o wcześniejszym wykupie Obligacji.

Jednocześnie w związku z przedłużeniem terminu wykupu obligacji serii F8 doszło również do zmiany tabeli odsetkowej poprzez uwzględnienie kolejnych okresów odsetkowych do dnia wykupu obligacji serii F8.

W związku z zawartym porozumieniem, Zarząd Emitenta podejmie niezwłoczne czynności w sprawie przyjęcia ustalonych z obligatariuszem zmian do WEO.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21Anna PrymakowskaPrezes ZarząduAnna Prymakowska