STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy, Wtorek, 28 stycznia (11:07)

Raport bieżący nr 45/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Indykpol S.A. (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarte zostało porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) (dalej "Ustawa o ofercie?) pomiędzy Spółką, Rolmex Spółka Akcyjna, Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Feliksem Kulikowskim, Piotrem Kulikowskim, Dorotą Madejską, Jarosławem Madejskim, Mateuszem Madejskim oraz Elżbietą Dorosz (dalej "Akcjonariuszami") - w sprawie nabywania akcji oraz zgodnego działania w celu wycofania akcji Spółki z obrotu regulowanego (dalej "Porozumienie"). Akcjonariusze posiadają łącznie 2.459.126 akcji, stanowiących ok. 78.70% kapitału zakładowego i dających prawo do 6.032.626 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie?), co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, każdy z Akcjonariuszy będzie wykonywał prawa przysługujące mu jako Akcjonariuszowi Spółki, w sposób mający na celu doprowadzenie do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. W ramach Porozumienia Akcjonariusze zobowiązali się do:

1. Podjęcia wspólnie działań niezbędnych do nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy Spółki, przy czym podmiotami nabywającymi akcje będą Rolmex Spółka Akcyjna i Spółka;

2. Zgodnego głosowania na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym;

3. Stosownie do art. 87 ust. 3 Ustawy Strony wyznaczają Rolmex S.A. jako stronę Porozumienia wskazaną do wykonywania obowiązków Zawiadamiającego, wynikających z art. 69 Ustawy.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, wyznaczony celem jego zawarcia, tj. do dnia, w którym upłynie termin, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o ofercie, wyznaczony przez Komisję Nadzoru Finansowego w ostatecznej decyzji, na podstawie której udzielone zostanie zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji lub zgoda na wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Piotr KulikowskiPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny