STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RBW: Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych, Wtorek, 28 stycznia (11:33)

Raport bieżący nr 34/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako "Spółka? lub "Emitent?) niniejszym informuje, w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR?), iż w dniu 26 września 2019 roku Spółka zawarła z kontrahentem, tj. z Enter Air Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, umowę czarteru (Air Charter Transport Agreement wraz z załącznikami), zwaną dalej "Umową Czarteru?.

Przedmiotowa Umowa Czarteru, zawarta na czas jej obowiązywania do dnia 30.04.2021 r., dotyczy zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Enter Air Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonie turystycznym "Lato 2020? oraz "Zima 2020/2021?, niezbędnych do prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności z zakresu świadczenia usług turystycznych, obejmującej lotnicze usługi czarterowe na przewidzianych treścią Umowy Czarteru różnych kierunkach wakacyjnych destynacji.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Czarteru, w dniu jej podpisania wartość usług stwierdzonych Umową Czarteru jest szacowana w kwocie w wysokości 49,8 mln USD (czterdzieści dziewięć milionów osiemset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi ekwiwalent w złotych polskich w wysokości 192,5 mln PLN (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych polskich), przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 234/A/NBP/2019 (kurs 3,8647). Z uwagi na fakt, iż wpływ na wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru ma szereg czynników o charakterze zmiennym (w tym m.in. zmienne składniki kosztów) ? ostateczna i rzeczywista wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru może różnić się od podanej powyżej łącznej wartości szacunkowej. Emitent ma możliwość zmiany ilości realizowanych na podstawie Umowy Czarteru rejsów w ślad za rosnącym lub malejącym popytem rynkowym, co również może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej Umowy Czarteru.

Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czarteru będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych.

Umowa Czarteru zawiera standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez Strony. Umowa Czarteru nie przewiduje zapisów o karach umownych jednak zawiera opłaty za redukcję programu lotów w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.

Emitent uznał, że wartość i znaczenie przedmiotowej Umowy Czarteru dla działalności prowadzonej przez Spółkę, a tym samym potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-04Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu