STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENE: Zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Grunwaldzka , Wtorek, 28 stycznia (11:34)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje o przedłużeniu na kolejny okres umowy najmu z dnia 22.04.2011 r. zawartej pomiędzy Spółką jako najemcą a Centrum Zana spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową Witosa jako wynajmującym. Przedmiotem ww. umowy najmu jest najem powierzchni na potrzeby Oddziału Grunwaldzka położonego w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej. Aneks został podpisany w dniu dzisiejszym.

Na mocy podpisanego aneksu okres najmu został przedłużony do dnia 29.09.2031 r.

Na mocy podpisanego aneksu Spółka zobowiązana będzie do zapłaty czynszu najmu (określonego w EUR) oraz opłat eksploatacyjnych i opłat za media (określonych w PLN). Płatność zobowiązania wyrażonego w euro zostanie dokonana po przeliczeniu jego kwoty na złote polskie przy zastosowaniu kursu sprzedaży euro NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury (tabela NBP z dnia poprzedniego). Stawka czynszu najmu podlega waloryzacji na podstawie Indeksu Cen Konsumpcyjnych Unii Walutowej MUICP publikowanego przez Eurostat za poprzedni rok kalendarzowy. Opłaty eksploatacyjne będą waloryzowane na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

W aneksie do umowy najmu strony postanowiły wyłączyć możliwość wypowiedzenia przez Wynajmującego stawki Czynszu lub innych opłat w trybie art. 685(1) Kodeksu cywilnego.

Szacuje się, że łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wyniesie około 14.580.526,76 zł netto. Na kwotę tę składa się suma około 4 240 655,23 zł oraz suma około 2.426.915.04 euro. Łączna wartość aneksu została przeliczona według kursu średniego z dnia 17.12.2019 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

Inne postanowienia nie odbierają od warunków rynkowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-17Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu