STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Informacja o nabyciu akcji INDYKPOL S.A. w ramach przymusowego wykupu, Wtorek, 28 stycznia (11:34)

Raport bieżący nr 51/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Spółka?) niniejszym informuje, że w ramach ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2019 r. żądania przymusowego wykupu akcji Spółki ("Przymusowy Wykup?) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki, niebędących stronami porozumienia ("Akcjonariusze Mniejszościowi?), o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 45/2019 ("Porozumienie?), w dniu 18 grudnia 2019 r. Spółka nabyła łącznie 55.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 5,00 PLN każda, co stanowi ok. 1,76% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 55.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie?) stanowiących ok. 0,82% ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem, że Spółka, zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nie może wykonywać prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji własnych. Akcje Spółki zostały nabyte przez Spółkę po cenie 65,00 PLN za jedną akcję.

Po nabyciu przez Spółkę akcji własnych w ramach Przymusowego Wykupu, Spółka posiada łącznie 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi ok. 16,00% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi ok. 7,46% ogólnej liczby głosów. Prawo głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę nie może być wykonywane zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Rolmex?) w ramach Przymusowego Wykupu nabyła łącznie 610.374 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 5,00 PLN każda, co stanowi ok. 19,54 % wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 610.374 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 9,11% ogólnej liczby głosów. Akcje Spółki zostały nabyte przez Spółkę po cenie 65,00 PLN za jedną akcję.

Po nabyciu akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu, Rolmex posiada bezpośrednio łącznie 773.375 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących ok. 24,75% kapitału zakładowego i uprawniających do 3.866.875 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących ok. 57,73% ogólnej liczby głosów oraz 1.641.128 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 52,52% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.641.128 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących

ok. 24,50% ogólnej liczby głosów.

Po zakończeniu Przymusowego Wykupu, Spółka oraz Rolmex wraz z podmiotami będącymi stronami Porozumienia posiadają łącznie 3.124.500 akcji Spółki, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 6.698.000 głosów, co stanowi 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-18Piotr KulikowskiPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny