STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INK: Zawarcie znaczącej umowy, Wtorek, 28 stycznia (11:52)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 22.01.2020 roku podpisał z Gminą Brzeszcze (dalej: "Zamawiający") umowę na wykonanie inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach w ramach przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze, wraz z usługami projektowymi, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia" (dalej: "Umowa").

Wartość Umowy wynosi 31,3 mln zł. brutto, natomiast termin zakończenia realizacji inwestycji został określony na 30.06.2021 roku.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiający może dochodzić od Spółki kar umownych m.in. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki (w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy), za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy (w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia, jednakże łączna wysokość kary umownej z tego tytułu będzie nie większa niż 20% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot Umowy), za opóźnienie w usunięciu wad (w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad), za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy lub jej części (w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto).

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Spółce kary umownej za odstąpienie od umowy przez Spółkę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający (w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto) oraz w przypadku zwłoki w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części, a także uniemożliwienia rozpoczęcia budowy przez Spółkę (w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki).

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-22Rafał RajtarCzłonek Zarządu
2020-01-22Małgorzata KoziołCzłonek Zarządu